Jak se stát členem České asociace franchisingu?

Naše Stanovy ukládají, že členem České asociace franchisingu se může stát fyzická i právnická osoba v případě, že o jejím přijetí za člena rozhodne Správní rada České asociace franchisingu. Zároveň musí splnit podmínky dané Stanovami ČAF a zavázat se k:

  • dodržování Stanov
  • splnění podmínky stanovené Etickým kodexem franchisingu
  • splnění podmínky Přijímacího řádu České asociace franchisingu
  • účasti na aktivitách vyvíjených Českou asociací franchisingu
  • podrobení se usnesení a rozhodnutí orgánů České asociace franchisingu
  • zaplacení členského příspěvku

Řádnými členy České asociace franchisingu se mohou stát tuzemští podnikatelé, kteří v České republice alespoň jeden rok úspěšně aplikují franchising jako odbytový systém a zároveň musí mít alespoň dva nájemce franchisové licence. Řádným členem ČAF se může stát i držitel master-franchise licence renomované franchisové společnosti pro území ČR, který chce provozovat franchisový systém nebo alespoň jeden rok aktivně působí v oblasti franchisingu. Zároveň musí splňovat podmínky, které stanovuje Přijímací řád.

Uchazeči o řádné členství v ČAF, kteří nesplnili některé z podmínek pro přijetí, mohou být mimořádnými nebo přidruženými členy. Podrobnější informace o jednotlivých typech členství naleznete na našich webových stránkách.

Česká asociace franchisingu │ Členství v ČAF – odkazy na naše webové stránky: