Všeobecné obchodní podmínky a použití Vsi.si portálu on-line jsou sepsány v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích (ZEK-1), Zákonem o ochraně spotřebitele (ZVOP-1) a Obecním nařízením o ochraně osobních údajů Evropské unie – GDPR (Předpis (EU) 2016/679).

Webový portál Vsi.si řídí společnost Vsi.si, internetový marketing, s. r. o., Zasavska cesta 42, Lublaň, 1231 Lublaň-Črnuče, registrační číslo: 3977765000, daňové číslo: 60414022 (níže Vsi.si).

1. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Webový portál Vsi.si je vlastněn společností vsi.si, s. r. o. Webový portál Vsi.si je zaměřen na prezentaci firem. Slouží jako vyhledávač a obchodní adresář, ve kterém společnosti představují relevantní obsah, a k vytváření kvalitních online odkazů na portálu. Portál vsi.si přispívá k optimalizaci webových stránek firem, funguje jako účinný nástroj pro vytváření odkazu (»link building«), což zlepšuje hodnocení a návštěvnost webových stránek. Webové prohlížeče považují takto optimalizované stránky za důvěryhodné a tímto způsobem vytvářejí síť webových odkazů. Tím se zvýší viditelnost a návštěvnost webových stránek.

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na používání portálu Vsi.si a veškeré další produkty/služby, které jsou přímo nebo nepřímo (prostřednictvím třetích stran) prezentovány na uvedené adrese www.vsi.si a na všech webových stránkách v doméně vsi.si. Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně zobrazené na viditelném místě na webovém portálu a jsou trvale přístupné. Vsi.si si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek, a to bez předchozího upozornění. Změny vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění. Veškeré změny obecných smluvních podmínek jsou pro uživatele závazné. Používáním on-line portálu vsi.si berete na vědomí, že jste si přečetli všeobecné obchodní podmínky, porozuměli jim, souhlasíte s nimi a také se zásadami ochrany osobních údajů.

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Návštěvník – osoba, která navštíví webový portál vsi.si a není registrována jako uživatel tohoto webového portálu.

Uživatel – osoba, která se zaregistruje na webovém portálu Vsi.si a která pro použití získala uživatelské jméno a heslo. Registrovaní uživatelé jsou povinni chránit své uživatelské jméno a heslo, ty nesmí svěřit třetím stranám. Registrovaní uživatelé jsou odpovědni za všechny úkony, které budou pod svým přihlášením (uživatelské jméno a heslo) vykonávat. Registrovaní uživatelé prostřednictvím registrace získají přístup k funkcím webového portálu, které neregistrovaným uživatelům nejsou přístupné.

2. INTERNETOVÝ VYHLEDÁVAČ VSI.SI

OBSAH VYHLEDÁVAČE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRO ODKAZY

Portál Vsi.si nemá vliv na obsah nebo na výsledky vyhledávání na webovém vyhledávači vsi.si. Tento software automaticky prohledává webové stránky, které odpovídají velikosti webového vyhledávače vsi.si, a obsah webových stránek dočasně ukládá v datové paměti. Pak se stránky v datové paměti seřadí. Pokud uživatel zadá vyhledávací dotaz do vyhledávače Vsi.si, dotaz se automaticky realizuje v indexu webu, poté jsou výsledky řádně seřazeny a zobrazeny uživateli.

STAŽENÍ WEBOVÉ STRÁNKY Z  VÝSLEDKŮ INTERNETOVÉHO PROHLÍŽEČE

Jelikož vyhledávání webových stran probíhá automaticky, do databáze údajů se ukládá a třídí také obsah webových stránek. Existují však také případy, že si vlastník webové stránky nepřeje, aby se jejich stránky zobrazovaly na portálu Vsi.si. V tomto případě může vlastník webové stránky pomocí on-line dokumentu metadata zadat, že si nepřeje zveřejnit obsah webových stránek na portálu Vsi.si. Portál Vsi.si se přísně drží těchto pokynů a uvedené webové stránky nezobrazí. Tímto způsobem mají administrátoři webu možnost vyjmout své webové stránky z výsledků webového vyhledávače. Společnost Vsi.si upozorňuje, aby se kvůli aktualizaci datového skladu meta záložka uložila do následné aktualizace. V tom případě může dojít k několikadennímu zpoždění. Během té doby bude konkrétní webová stránka nebo její obsah stále přístupný přes webový prohlížeč Vsi.si, nebo naopak. Totéž platí v případě, pokud je konkrétní webová stránka nebo obsah smazán, neboť v je přechodném období stále k dispozici její rychlý náhled.

3. WEBOVÝ ADRESÁŘ VSI.SI

Vsi.si umožňuje uživatelům přihlášení do webového adresáře. Přihlašovací poplatek na jeden rok je stanoven v ceníku a závisí na službě, kterou si zákazník objedná. Ceník služeb naleznete na webu Vsi.si. Před publikováním nové webové stránky v on-line adresáři ji editor přezkoumá a potvrdí, nebo zamítne. Toto potvrzení se provádí jednou, proto portál Vsi.si může být zodpovědný jen za stav stránky při potvrzení. Společnost Vsi.si nemůže a nepřebírá žádnou odpovědnost za případné následné změny obsahu webové stránky (akční nabídky, zprávy apod..), protože o těchto změnách nemusí být informován a ani nad nimi nemá žádnou kontrolu. Pokud je kupní cena za službu Vsi.si částečně nebo úplně uhrazena a zákazník odstoupí od realizace projektu, Vsi.si si vyhrazuje právo zadržet zaplacenou cenu.

Portál Vsi.si si vyhrazuje právo k ukončení služby po uplynutí desetidenní platební lhůty v případě, že neobdrží platbu nebo alespoň potvrzení, že je služba prodloužena – zaplacena.

Platby hostování se provádějí měsíčně, tříměsíčně, pololetně nebo jednoročně. Jakmile uplyne stanovený čas zaplacené služby, je zapotřebí předplacenou službu zpět zaplatit. V případě neuhrazení části si společnost vyhrazuje právo ukončit službu deset dní po uplynutí platební lhůty, pokud neobdrží platbu nebo alespoň potvrzení, že služba je prodloužena – zaplacena.

Po uplynutí platební lhůty se prodlužuje doba hostování o stejné platební období. Pokud službu nechcete znovu obnovit, jste povinni nás na tuto skutečnost upozornit, a to nejméně dvacet dní před uplynutím platební lhůty. V opačném případě jste povinni uhradit částku předpokládanou pro platební období. Pokud neobdržíme platbu za službu deset dní po uplynutí platební doby, můžeme zakázku bez upozornění ukončit.

V případě, že porušíte kteroukoli obchodní podmínku, můžeme bez předchozího upozornění a bez úhrady, hostování okamžitě ukončit a vymazat všechna data. Restartování webové stránky stojí 45,00 € + DPH. Hostovaní můžete dobrovolně zrušit kdykoliv. Pokud se výjimečně nedohodneme jinak, zbylou část peněz se nevracíme.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Služby Vsi.si nezahrnují reklamní služby na webovém portálu Vsi.si. Kromě všeobecných podmínek se mohou na určité služby Vsi.si vztahovat i zvláštní podmínky provozu. V případě, že se tyto podmínky vzájemně vylučují, mají přednost specifické podmínky pro každou službu zvlášť.

ODPOVĚDNOST PRO ODKAZY

Vsi.si nemá vliv na zobrazování výsledků dotazů, pouze je uspořádá a podle určitých kritérií roztřídí podle souborů a relevantních webových odkazů na webové stránce. Portál Vsi.si neověřuje obsah webových stránek dříve, než jsou zadány do datového skladu, protože je to kvůli množství dat objektivně nemožné. To znamená, že výsledky na portálu Vsi.si mohou zobrazit odkaz na webovou stránku, jejíž obsah je nezákonný, škodlivý, zavádějící, diskutabilní nebo urážlivý.  Vsi.si není za tento obsah zodpovědný.

Vzhledem k povaze internetu portál Vsi.si nemůže převzít a nést odpovědnost za obsah takových webových stránek. Portál Vsi.si nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, které by mohly být uživateli způsobené kvůli obsahu webových stránek třetích stran. Portál Vsi.si nemá vliv na žádnou webovou stránku, jejichž název se objeví ve výsledcích vyhledávače Vsi.si. Veškerý obsah těchto webových stránek je pod výhradní kontrolou provozovatelů webových stránek. Stejně tak společnosti Vsi.si nepřebírá žádnou odpovědnost za krátké popisy webových stránek, které se zobrazují vedle odkazu na příslušné webové stránky, konkrétně mezi výsledky webového vyhledávače Vsi.si.  Tento obsah je nedílnou součástí zdrojového kódu HTML, a tedy i ve správě správce příslušného webu. Internet se neustále mění a neexistuje žádná technologie, která by zobrazovala zcela aktuální internetový stav. Společnost Vsi.si proto nemůže a nepřebírá žádnou odpovědnost za úplnost, správnost a aktualizace výsledků webového vyhledávače Vsi.si a řádné fungování všech odkazů na webové stránky mimo rámec kontroly portálu. Uživatel registrovaný na portálu Vsi.si schválením obsahu k publikaci souhlasí s podmínkami použití.

ZODPOVĚDNOST ZA OBSAH SLUŽEB VSI.SI

Služby Vsi.si jsou pro uživatelé placené. Vsi.si nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, přístupnost, výkon a bezchybný servis služeb Vsi.si. Kromě toho společnost Vsi.si nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody, které by mohly být způsobeny uživatelům z důvodu neschopnosti využívat služby Vsi.si, z důvodu důvěry v obsah služeb Vsi.si, z důvodu ztráty dat nebo z jiných důvodů souvisejících s provozem a dostupností služeb Vsi.si. Vsi.si si vyhrazuje právo ukončit poskytování služeb Vsi.si z jakéhokoli důvodu a na jakoukoli dobu, pokud to považuje za nezbytné. Omezení odpovědnosti v těchto pravidlech použití platí v případě, že je to v souladu s platnými právními předpisy. V případě nedodržení platí takové omezení odpovědnosti v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

shromážděných při návštěvě naší webové stránky, vyplněním kontaktního formulář na webových stránkách nebo výslovný souhlas se zpracováním údajů za účelem zasílání oznámení (e-zpravodajství, speciální nabídky, tipy, informace o událostech atd.).

SPRÁVCE

(tak, jak je definováno v Obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a platných právních předpisech upravujících ochranu osobních údajů):

Vsi.si, s. r. o.

Zasavska cesta 42, Lublaň, 1231 Lublaň-Črnuče

Telefon: 059 075 928

E-mail: info@vsi.si

Správce respektuje vaše soukromí a zavazuje se, že při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů jedná opatrně a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. K tomu, abychom mohli tyto osobní údaje, které jste nám pro tyto účely svěřili, používat a ukládat, potřebujeme váš souhlas.

Souhlas O bezpečnosti a zpracování osobních údajů

OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce používá k přihlašování přísný systém po předchozím souhlasu z použité e-mailové adresy (t.p., opt-in). To znamená, že vám posílá e-maily pouze v případě výslovného souhlasu s tím, že si přejete přijímat elektronická oznámení – s vaším jasným a jednoznačným souhlasem (v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů – GDPR).

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Informace, které nám poskytnete na kontaktním formuláři webových stránek, potřebujeme k tomu, abychom mohli odpovídat na vaše dotazy. Vaše údaje nezpracováváme k jiným účelům a neposkytujeme je třetím osobám. Před výběrem zaškrtávacího políčka potřebujeme váš výslovný souhlas s tím, že souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

E – NOVINKY

V případě, že si přejete nechat zasílat elektronická oznámení (e-zprávy, speciální nabídky, tipy, informace o událostech atd.) vás žádáme o výslovný souhlas, a to ještě před výběrem potvrzujícího políčka na webovém formuláři.

Vyplněním a potvrzením on-line formuláře poskytnete administrátorovi následující kontaktní údaje:

- Jméno

- Příjmení

- E-mailová adresa

- Telefonní číslo

Kontaktní údaje, které nám poskytnete odesíláním elektronického formuláře, potřebujeme výhradně k tomu, abychom vás mohli informovat o novinkách a osobních oznámení (propojení se sociálními platformami Facebook, AdWords…), v případě, že jste k tomu dali souhlas.

S kliknutím na zaškrtávací políčko na webové stránce ve webovém formuláři souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Souhlas můžete kdykoli odvolat odesláním žádosti e-mailem správci. V případě odvolání souhlasu vaše osobní údaje již nebudeme používat k poskytováni informací o obsahu. Případné zrušení souhlasu nemá vliv na zákonné zpracování vašich osobních údajů v době před provedením žádosti.

dOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou uchovávány po takovou dobu a v rozsahu nezbytném k dosažení jejich účelu (zasílání obsahu pro informační účely). Informace získané na základě souhlasu uchováváme až do zrušení. V případě, že příslušné právní předpisy stanoví závazné lhůty pro uchovávání osobních údajů, správce vymaže osobní údaje v zákonem stanovené lhůtě.  

COOKIES SOUBORY

Naše stránky využívají cookies, které umožňují návštěvníkům nebo uživatelům prohlížet a používat naše webové stránky přizpůsobené jejich přáním. Cookies je malý textový soubor, který webový server ukládá na disk vašeho počítače. Hlavním účelem cookies je uložení vašich preferencí a dalších informací do počítače, čili při návštěvě našich webových stránek nemusíte znovu zadávat. Používání souborů cookies je na většině webových stránek zavedeným standardem. Obvyklé nastavení prohlížeče umožňuje používaní cookies. Pokud nesouhlasíte s jejich použitím, můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby bylo přijetí souborů cookies zakázáno. Tím však může omezit schopnost komunikace s našimi webovými stránkami. I když přijímáte soubory cookies, můžete je později smazat pomocí nástrojů prohlížeče. Cookies se používají výhradně za účelem lepšího vyhledávání každého návštěvníka nebo uživatele.

Naše webové místo shromažďuje také informace o vašem používání našich webových stránek a webových služeb. Pomocí našeho analyzátoru webových stránek můžeme z vašeho prohlížeče například získat informace o tom, ze které webové stránky jste nás navštívili, s jakými vyhledávači a klíčovými slovy jste nás hledali, které stránky jste si na našich stránkách prohlédli, jaké příslušenství, a do jaké míry používáte váš prohlížeč. Kromě toho shromažďujeme obvyklé informace, které prohlížečem zašlete na všechny navštívené webové stránky, například IP adresu, typ a jazyk prohlížeče, čas přístupu a adresy webových stránek. Všechny tyto informace jsou shromažďovány výhradně za účelem udržování statistik návštěvy našich stránek.

Typy souborů cookies, které používáme na této webové stránce.

1. Nepostradatelné soubory cookies

Soubory cookies umožňují použití základních komponentů pro správné fungování webové stránky. Bez těchto souborů cookies by služby, které chcete používat na tomto webu, nefungovaly správně (např. registrace, bezpečnost…).

2. Uživatelské cookie

Soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci nebo uživatelé využívají webové stránky a za jakým účelem. Slouží ke zlepšení zkušeností s webovými stránkami (např., které části webu jsou nejčastěji navštěvované…). Tyto soubory cookie neshromažďují informace, pomocí kterých by se mohlo identifikovat návštěvníka nebo uživatele.

3. Funkční soubory cookie

Soubory cookie webové stránce umožňují přístup k některým nastavením a volbám (uživatelské jméno, jazyk, region) a poskytují pokročilé, uživatelské funkce. Tyto soubory cookie vám umožní sledovat kampaně na webových stránkách.

 4. Reklamní nebo cílené soubory cookie

Soubory cookie nejčastěji používají reklamní a sociální sítě (třetí strany) s tím, aby vám nabídly více cílené reklamy, omezily opakování reklam nebo měřily efektivitu kampaní. Tyto soubory cookie mohou umožňovat sledování vašich on-line akcí.

VÝHODY SOUBORU COOKIE

Při používání stejného zařízení a prohlížeče jsou cookie velmi užitečné, protože si mohou například pamatovat vaše preference, pomáhají nám sledovat, jak využíváte naše stránky, a činí zobrazovaný obsah relevantnější vašim zájmům a potřebám. Žádné soubory cookies, které používáme na našich stránkách, nesbírají údaje, se kterými byste mohly být osobně identifikováni. Níže najdete tabulku, která obsahuje seznam hlavních souborů cookie, které jsou používány na našich stránkách, s vysvětlením účelu použití.

Zdroj cookie

Název cookie

Účel

Doba trvání

Předání třetím osobám

Google Analytics

_utma

Zaznamenají rozdíl mezi uživateli a relacemi

2 roky

Ne

Google Analytics

_utmb

Zaznamenají novou relaci nebo uživatele

30 min

Ne

Google Analytics

_utmc

Zaznamenají čas návštěvy

Doba trvání návštěvy

Ne

Google Analytics

_utmz

Určují zdroj nebo kampaň

6 měsíců

Ne

Doba uchovávání cookies

Doba uchování cookes je závislá na typu souboru cookie. Platnost cookies je ukončena zavřením prohlížeče.  Trvalé soubory cookie mohou být ukončeny po několika měsících nebo dokonce po několika letech.

ŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUBORU COOKIE

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že tato stránka nastavuje soubory cookie ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Chcete-li změnit způsob používání cookies ve vašem prohlížeči, včetně blokování nebo mazání, můžete to provést změnou nastavení prohlížeče. Proces řízení a mazání souborů cookie se liší podle typu prohlížeče, který používáte. Chcete-li se naučit, jak nastavit soubory v konkrétním prohlížeči, doporučujeme, abyste využili funkci nápovědy v prohlížeči nebo navštivte http://www.aboutcookies.org, kde je vysvětleno, jak upravovat a nastavovat soubory cookie ve většině prohlížečů.

Vsi.si používá tyto informace pouze za účelem poskytování a zlepšení služeb Vsi.si a pro sledování statistik o jejich používání. Vsi.si tato data nepoužívá ke sledování chování jednotlivých uživatelů, ani je nepředává třetím osobám, s výjimkou státních orgánů za účelem stíhání pachatelů, přestupků a trestných činů, a v případech, které to výslovně požadují.

6. PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah služeb Vsi.si je chráněn autorskými právy jako individuální tvorba nebo jako databáze. Ochrana zahrnuje texty, software a zdrojový kód. Obsah chráněný autorskými právy může být použit pouze pro soukromé účely, pokud to není zakázáno podmínkami použití nebo platnými právními předpisy.

POVOLENÉ POUŽITÍ

Je zakázáno jakékoliv kopírování výsledků vyhledávače, jejich úprava a zařazení do jiných webových stránek, produktů nebo služeb, s výjimkou kopírování výsledků pro osobní potřebu a s výjimkou použití, které je výslovně povoleno jednotlivými službami společnosti Vsi.si.  Je zakázáno je používaní automatických dotazů nebo jiných robotů, které automaticky sbírají data ze služeb Vsi.si nebo jinak automaticky zasahují nebo komunikují se službami Vsi.si. Pro jakékoliv komerční využití služby Vsi.si je vyžadována předchozí dohoda se Vsi.si.

7. ŘEŠENÍ SPORŮ

Vsi.si dodržuje platné právní předpisy a jedná v souladu s obecnými obchodními podmínkami. Jakékoli spory vyplývající z používání webového portálu Vsi.si, které by byly v rozporu s platnými všeobecnými podmínkami používání webového portálu Vsi.si, budou uživatelé portálu Vsi.si řešit smírčí cestou. Nebude-li to možné, bude k řešení sporů přizván příslušný soud v Lublani. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 07. 2018.